RESTAURANT CAN FEU

Avís Legal

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Identitat del responsable: ANTONIO VILLAGRASA MESTRE, en endavant, RESTAURANT CAN FEU NIF/CIF: 40419302E Direcció: PINTOR BORRASSÀ,43-45 – (08205) SABADELL Correu electrònic: CANFEU@RESTAURANTCANFEU.COM RESTAURANT CAN FEU assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb  plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Accés i ús de la pàgina web Accés a la pàgina web Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.  En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, RESTAURANT CAN FEU informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre RESTAURANT CAN FEU (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitats en els formularis seran propis i certs.  Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a RESTAURANT CAN FEU o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a RESTAURANT CAN FEU qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats. RESTAURANT CAN FEU es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, RESTAURANT CAN FEU no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a RESTAURANT CAN FEU en aquest sentit. Ús de la pàgina web La utilització de la pàgina web de  RESTAURANT CAN FEU per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat. Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que RESTAURANT CAN FEU posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic. Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per RESTAURANT CAN FEU com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, RESTAURANT CAN FEU posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, RESTAURANT CAN FEU garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar. Informació sobre els vincles “links” Les pàgines d’Internet de RESTAURANT CAN FEU poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de RESTAURANT CAN FEU. En compliment del que es disposa en l’art.  11 i 16 de la LSSICE, RESTAURANT CAN FEU es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui  de forma immediata a l’administrador de la web. Renúncia i limitació de la responsabilitat Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que RESTAURANT CAN FEU o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal  o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació. RESTAURANT CAN FEU no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de RESTAURANT CAN FEU de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. RESTAURANT CAN FEU no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos. Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu  els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font  (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de RESTAURANT CAN FEU o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari. Els usuaris hauran de respectar a tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de  RESTAURANT CAN FEU o de tercers. Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a CANFEU@RESTAURANTCANFEU.COM No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar  activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació. Protecció de dades personals Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria. RESTAURANT CAN FEU es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, RESTAURANT CAN FEU es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD. Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat. Legislació aplicable i jurisdicció El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris I RESTAURANT CAN FEU es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.
Close
Close
Open chat
1
Scan the code
Hola, et podem ajudar?